• BAYRAK İLK / ORTAOKULU’NUN AÇILIŞI YAPILDI.

  İlçemiz Bayrak Mahallesinde yapımı tamamlanan Bayrak İlk/Orta Okulu, Kaymakamımız Remzi Demir ve Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz’ın katıldığı açılış töreniyle eğitim-öğretime başlamıştır. Taşıma merkezi okul 12 derslikli olup, bahçesinde tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları mevcuttur.

 • ŞEYHANDEDE VE YABANARDI ŞELALELERİ İÇİN PROJE HAZIRLANDI

  İlçemizin saklı güzelliklerinden olan Yabanardı ve Şeyhandede Şelalelerinin gün yüzüne çıkması ve İlçe turizmine kazandırılması için gerekli projeler hazırlanmıştır. Hazırlanan projeler en kısa zamanda hayata geçirilecektir.

 • TARİHİ SARAY HAMAMININ İÇ RESTORASYONU İÇİN PROJE HAZIRLANDI

  İlçemizin önemli tarihi eserlerinden biri olan Saray Hamamı’nın iç restorasyonu için proje hazırlandı. Hazırlanan bu proje en kısa zamanda hayata geçirilerektir.

 • İLÇEMİZDE YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI

  İnsan hak ve özgürlükleri, Ülkemizde olduğu gibi uluslararası toplumun da ortak değer ölçüsü haline gelmiştir. Bilindiği gibi Anayasamız, İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında Devletimizi insan haklarına saygılı ve demokratik, laik bir hukuk devleti olarak nitelemekte ve İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında düşünce ve kanaat hürriyeti önemli bir yer tutmaktadır.

  Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında; kanunun suç saymadığı eylemlerle ilgili açık ve kapalı yerlerde basma veya belirli bir topluluğa yapılan açıklamalar, temel hak ve özgürlükler arasında yerini almış bulunmaktadır. Toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsuru haline dönüşen bu hak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere bütün demokratik anayasalarda güvence altına alınmış ve gerektiğinde kanunla sınırlandırılabileceği de temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Anayasamızın 25,26 ve 34’üncü maddeleri ile esasları belirlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti basın açıklamaları şeklinde de kullanılmaktadır.

  Ancak, bazı sivil toplum kuruluşları (siyasi partiler, dernekler, vakıflar, sendikalar vb..) tarafından zaman zaman basın açıklaması adı altında kamu düzenini bozan, kitlesel katılımlarla trafiğin akışını engelleyen, çevre ve gürültü kirliliğine yol açan, gece vakitlerine kadar süren kanunu aykırı eylemlerde bulunulup etkinliklerin düzenlendiği görülmektedir.

  Anayasamız, “VII. Düşünce Ve Kanaat Hürriyeti” başlıklı 25. Maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir...” ve “VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” başlıklı 26. Maddesinde yine “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”  şeklinde belirtmekle birlikte yine Anayasamızın 26. Maddesinin ikinci fıkrasında “Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir “ şeklinde hüküm bulunmaktadır.

  Bilindiği üzere, 5442 sayılı İl İdare Kanununun 32. Maddesinin (Ç) bendinde, “İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Kaymakamın ödev ve görevlerindendir.” Denilmektedir.

   

  Bu nedenle; ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları eylem ve etkinliklerde, kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, etkinliklerin demokratik bir ölçüde yapılabilmesi ve etkinliklere katılanların can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 31/E, 32/Ç, 66’ncı maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ve 22’inci maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 02.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesi doğrultusunda;

   

  1-Kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede (en fazla iki saati geçmemek üzere), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilecektir.

  2-Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz.

  3-Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.

  4-Basın açıklaması öncesi yapılacak çağrılar ile basın açıklamaları esnasında el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamaz, bu amaçla sabit platform kurulamaz.

  5-Sivil toplum kuruluşlarının; yönetim, denetim, genel kurul toplantıları ile üyelerine yönelik kendi tüzüklerine göre yapacakları etkinliklerin dışında halka açık düzenleyecekleri kapalı yer toplantılarında, kamu düzeninin bozulması veya suç işleneceğine dair ciddi emarelerin ortaya çıkması halinde, her defasında yetkili mülki makamın yazılı izni ile ses ve görüntü kaydı yapılabilir. “2911 S.K. 11.Maddesinin ikinci fıkrasında (Ek fıkra: 2/3/2014-6529/7 md.) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamaz.”

   

  6-Bu genelge hükümlerine uyulmaması ve yapılan ikazlara rağmen ihlalin devam etmesi durumunda basın açıklamaları, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 06/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

   

  11/06/2004 tarihli ve 2004/100 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. İlgide kayıtlı 2012/64 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince;

  •      Genel yollarda ve şehirlerarası karayolları üzerinde,

  •      İbadethanelerin içinde, önünde ve müştemilatında,

  •      Hükümet Konağı Binası içinde, önünde ve müştemilatında,

  •      Emniyet Amirliği Binaları içinde, önünde ve müştemilatında,

  •      Askeri Binaların içinde, önünde ve müştemilatında,

  •      Siyasi Partilerin bulunduğu binaların önünde ve müştemilatında (Siyasi Parti Temsilcileri kendi partilerinin bulunduğu binaların önünde basın açıklaması yapabileceklerdir.)

  •       İtfaiye binaları ile hastanelerin acil birimleri yakınında ve 112 Servis araçlarının bulunduğu alanlarda,

  •       Belediye binası ve çevresinde,

  •       Adliye Lojmanı ve çevresinde,

  •       Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi PTT önünden başlayarak Bayrak direğine olan kısımda,

   

  Basın açıklaması veya başka bir ad altında olupta aynı amaca hizmet eden tüm etkinlikler yapılmaması,

  Yukarıda belirtilen yerlerde basın açıklaması düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere toplu gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında pankart, döviz açarak, slogan atanlar hakkında eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddeleri ile her bir birey için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işleme tabidir.

  Madde 1- Bu karar; ilçemizde gerçek kişiler, tüzel kişiler ve platform benzeri tüzel kişilerden müteşekkil oluşumlarca. kamuoyu yaratmak veya protesto etmek amacıyla yapılacak olan basın ayıklaması, stant kurulması, eğlence, konser vb. etkinlik düzenlenmesi, ses yayın aracı ile anons yapılması, kamuya açık alanlarda ateş yakılması vb. faaliyetlerin kamu düzeni, kamu güvenliği, başkalarının hak ve hürriyetleri, genel sağlık, genel ahlak ve suç işlenmesinin önlenmesi açısından, yasalarda genel çerçevesi ortaya koyulmakla birlikte ilçe yönetimince düzenlenmesine ihtiyaç duyulan hususları 2012/64 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda, ilçemiz hudutları içerisinde düzenlemektir.

   

  Kapsam

  Madde 2- Bu karar: Çermik Kaymakamlığı sınırları içerisinde kamuya açık alanlarda; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu dışında değerlendirilen kamuoyu yaratma ve protestoda bulunma ve eğlenceler sırasında düzenleyici, katılımcı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

  Hukuki Dayanak

  Madde 3- Anayasanın 25. 26. 34. Maddeleri. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 2012/64 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4- Mevzuatımızda tanımlanmayan ancak bu kararda yer alan bazı kavramlar vatandaşlarımızca daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki şekilde tanımlara yer verilmiştir.

  Bildiri: Propaganda yapmak, bir duyuruda bulunmak amacıyla, genellikle A4 kağıdı büyüklüğünde hazırlanan ve halka dağıtılan kısa metinlere bildiri denilmektedir.

  Afiş: Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, genellikle duvarlara yapıştırılan resimli ilan.

  Pullama: Afiş denilemeyecek boyutlardaki küçük el bildirilerini duvarlara ve ağaçlara yapıştırma işlemine pullama denilir.

  Trikleme: Küçük kağıtlara yazılmış sloganların bulunduğu kağıtların dağıtılmasıdır.

  Kuşlama: Kısa metin ve sloganların yazılı bulunduğu küçük kağıtların çok sayıda sokaklara ve caddelere saçılmasına denir.

   

  Genel Esaslar

  Madde 5- Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Anayasanın 25, 26 ve 34’üncü maddeleri ile esasları belirlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti basın açıklamaları şeklinde de kullanılmaktadır. Ancak, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından zaman zaman basın açıklaması adı altında kamu düzenini bozan, kitlesel katılımlarla trafiğin akışını engelleyen, çevre ve gürültü kirliliğine yol açan, gece vakitlerine kadar süren kanuna aykırı eylemlerde bulunulup etkinlikler düzenlendiği görülmektedir.

   

  Bu nedenle İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 02/11/2012 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelge No:2012/64 sayılı genelgesinde;

  1-Kamuoyu oluşturmak amacıyla; Şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede (en fazla iki saati geçmemek kaydıyla), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilmektedir.

  2-Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz.

  3-Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.

  4-Basın açıklaması öncesi yapılacak çağrılar ile basın açıklamaları esnasında el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamaz, bu amaçla sabit platform kurulamaz.

  5-Sivil toplum kuruluşlarının; yönetim, denetim, genel kurul toplantıları ile üyelerine yönelik kendi tüzüklerine göre yapacakları etkinliklerin dışında halka açık düzenleyecekleri kapalı yer toplantılarında, kamu düzeninin bozulması veya suç işleneceğine dair ciddi emarelerin ortaya çıkması halinde, her defasında yetkili mülki makamın yazılı izni ile ses ve görüntü kaydı yapılabilir. “2911 S.K. 11.Maddesinin ikinci fıkrasında (Ek fıkra: 2/3/2014-6529/7 md.) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde katılımcıların ve konuşmacıların ses ve görüntüleri kolluk tarafından yapıldığı belli olacak şekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler şüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dışında başka bir amaçla kullanılamaz.” Hükümlerine yer verilmiştir.

  Yasaklar

   

  Madde 6- Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlere dair uluslararası sözleşmeler, TC Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilçemizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması ve sivil toplum kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları basın açıklamaları, imza kampanyaları, stant açma, konser vb. etkinliklerin hayatın olağan akışım kesintiye uğratmadan demokratik bir ortamda, güvenli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla;

   

   

  a.       İlçemizde düzenlenecek olan bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin İçişleri Bakanlığının 02/11/2012 tarih ve İçişleri Bakanlığı Genelge No:2012/64 sayılı genelgesinde belirtilen şartlara aykırı olarak gerçekleştirilmesi,

  b.      Kaymakamlık, İlçe Emniyet Amirliği ve bağlı birimleri ile adli ve askeri kurumlar ve müştemilatları içerisinde, bahçesinde ve girişlerinde bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

  c.       Yukarıda sayılan kurumlar dışında diğer kamu kuruluşlarının giriş ve çıkışlarını engelleyecek şekilde basın açıklaması yapılması ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,

  d.      Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullar ile müştemilatları içerisinde, bahçesinde ve girişlerinde bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

  e.       İtfaiye, İbadethaneler, hastaneler ve sağlık kuruluşları içerisinde, müştemilatında ve bahçesi ile giriş ve çıkışlarında basın açıklaması vb. etkinliklerin düzenlenmesi,

  f.       İlçemiz Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi PTT önünden başlayarak Tepe Mahallesi Prof. Sedat Arıtürk Bulvarı Bayrak direğine kadar olan güzergahın, ilçemiz açısından merkezi bir yer teşkil ettiğinden trafik ve vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta olduğundan dolayı, bahse konu etkinlik ve faaliyetlerin düzenlenmesi,

  g.       2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, propaganda, tanıtım ve satış yapmak amacıyla ses yükselten cihazlarla veya ses yayın araçları ile parklarda, cadde, sokaklarda gezmek suretiyle konuşma yapılması, müzik çalınması ve anons yapılması,

  h.      2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu ek 1. maddeye göre kamuya açık alanlarda düzenlenen konser, şenlik, eğlence vb. etkinliklerin Kaymakamlığa bildirimde bulunmadan düzenlemesi,

  i.        Kamuya açık alanlarda Kaymakamlığa bildirimde bulunmadan veya bildirimde bulunulmuş olsa bile çevreyi kirleterek, gürültü kirliliği oluşturarak, yaya ve araç trafiğini engelleyecek şekilde imza, tanıtım vb. stant açılması,

  j. Her türlü yasal veya yasal olmayan etkinlik, toplantı ve yürüyüşlerde meşale vb. yanmakta   

     olan materyal taşınması,

  k. Kamuya açık alanlarda, yollarda cadde ve sokaklarda açıkta ateş yakılması ve ateş yakmak 

      isteyenlere oto lastiği vb, materyal temin edilmesi, satılması,

  l. Kamuoyu oluşturma, protesto etme veya kutlama yapmak amacıyla, trafiği aksatacak şekilde

     konvoy yapılması, konvoyda taşkınlık yapılması ve araçların dışına sarkılması,

  m. Ulusal ve yerel spor müsabakaları öncesi, sırası ve sonrasında stadyum ve çevresi haricinde cadde ve sokaklarda toplu veya bireysel olarak bağırılması, toplu şekilde yürüyüş yapılması,

  n. Kamuya açık alanlarda veya özel mülkiyete ait olmakla birlikte kullanılmayan arsalar üzerine kamuoyu oluşturma protesto gösterisi yapmak amacıyla (taziye amacıyla kurulan çadırlar hariç) çadır kurulması,

  o. Devlet büyüklerinin ilimize yapacağı ziyaretlerde protesto amaçlı pankart, döviz vb.

      açılması ve slogan atılması,

  p. Duvarlara yazı yazılması, dağıtılan bildirilerin etrafa saçılarak dağıtılması, pullama,

      trikleme ve kuşlama yapılması

  q. Hayvanları kullanmak suretiyle basın açıklaması, toplantı, protesto gösterisi vb eylemler 

      yapılması,

  r. Kamuoyu oluşturmak veya protesto amacıyla kendini kafese hapsetmek, bir yere  

     zincirlemek, kamuya açık alanlarda çıplak vaziyette dolaşılması,

  s. Traktör, iş makinası ve kamyon ve diğer araçları kullanarak kutlama, protesto gösterisi vb.

      eylemler düzenlenmesi ve düzenlenen bu eylemlere katılmak,

   

  Bu kararın uygulanması hususunda genel kolluk kuvvetlerince gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

   

  Cezai İşlemler

  Madde 7- Bu karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ayrıca basın açıklamaları vb. etkinliklerde basın açıklaması sınırlarını aşan yasaya aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne dönüşmesi durumunda kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 06.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.

  Yürürlük

  Madde 8- Bu karar Kaymakamlık internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

   

  Yürütme

  Madde 8- Bu kararı Çermik Kaymakamlığı yürütür.

 • Çermik İlçesi 2015 Yılı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre Toplanma, Yürüyüş Güzergahı ve Dağılma Bölgeleri

  Çermik İlçesi 2015 Yılı 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre Toplanma, Yürüyüş Güzergahı ve Dağılma Bölgelerinin belirlenmesi amacıyla 13.01.2015 Salı günü saat:10.00’da Kaymakamlık Toplantı Salonunda, Kaymakam Remzi DEMİR başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararda;

  İlçemiz merkezinde, ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, son toplanma alanı (miting alanı) ve propaganda amaçlı araçların asılabileceği yerler aşağıda belirtilmiştir.

      

  A) İLK TOPLANMA ALANLARI:

   

  1- İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde.

   

  2- İlçemiz Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi Öğretmen Evi önü.

          B) YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI

          1- İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinden Eski Siverek Caddesi ( Devlet Hastanesi Yolu) güzergahlarıdır. 


          2- İlçemiz Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi Öğretmen Evi Önünden hareketle, Karayolu üzerinden Ergani İlçesi istikameti yönünde yürüyerek,  Hamambaşı Mevkii Kaplıca Caddesinden Hamambaşı Meydana kadar olan kısım.

          C) SON TOPLANMA ALANLARI (MİTİNG ALANI)

          1- Çukur Mahallesi Eski Siverek Caddesi (Devlet Hastanesi Yolu), Kumludere Sokak’ a dönmeden sağ tarafta bulunan mezarlık yanındaki boş alandır.


          2- Tepebaşı Mahallesi Kaplıca Caddesi güzergahlarını takiben, Yakamoz Sokak, Göz Sokak, Kaplıca Caddesinin birleştiği kavşak, Hamambaşı Meydanı boş alan.         

   

    D) DAĞILMA GÜZERGAHLARI:


          1- Çukur Mahallesi Eski Siverek Caddesi, FSM Caddesi, İstiklal Caddesi güzergahı istikametlerine dağılacaklardır.

   

  2- Tepe Mahallesi Kaplıca Caddesi, Yakamoz Sokak, Göz Sokak, Turistik Sokak güzergahı istikametlerine dağılacaklardır.

             

  E) PROPAGANDA AMAÇLI, AFİŞ VE PANKART ASILABİLECEĞİ YERLER:

   

  Belediye’ye ait billboard ve ışıklı reklam panosu mevcut olmadığından; mitinglerle ilgili pankart ve afişler miting alanındaki elektrik ve telefon direklerine asılacaktır.

  Açık yer toplantısının yapılacağı alanda, amaca uygun yerlere toplantı süresince, belediye ve düzenleme kurulu tarafından, propaganda amaçlı araçların; miting alanında belirlenecek yere yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Konu ile ilgili kararı alınması hususunu;

 • KAYMAKAMIMIZ ÇERMİK MESLEK YÜKSEK OKULUNU ZİYARET ETTİ

  İlçemiz Kaymakamı Remzi DEMİR

  Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti ve okulda incelemelerde bulundu.

   

   


 • KAYMAKAMIMIZ
  ESKİ KAYMAKAMLAR
  ÇERMİK HARİTASI
  TURİZM HARİTASI
  SAYAÇ
  Aktif Ziyaretçi 1
  Dün Tekil 50
  Bugün Tekil 35
  Toplam Tekil 22733
  IP 54.204.97.152